Pravidla

Výběr z toho nejlepšího

Foto holky

Zvyšte svoji šanci na výhru

Vánoční online hra – Inspirace k vánočním nákupům Podmínky Hry

1. Provozovatel a podmínky

1.1 Provozovatelem Vánoční online hry (Hra) je společnost Burda International CZ s r.o., IČO: 15273598, se sídlem Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod C 1405 (Provozovatel).

1.2 Hra se řídí těmito podmínkami (Podmínky Hry) a Obchodními podmínkami Provozovatele dostupnými na www.burda.cz/dokumenty (Obchodní podmínky). Před účastí ve Hře je každý uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami Hry, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí dostupnými rovněž na www.burda.cz/dokumenty.

2. Kdo se může Hry zúčastnit a kdo může vyhrát?

2.1 Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, starší než 18 let, která souhlasí s Podmínkami Hry, Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany soukromí a dále splní všechny podmínky podle článku 4 níže (Podmínky účasti).

2.2 Výhercem se stane soutěžící, který splnil Podmínky účasti a byl vylosován ve slosování v souladu s článkem 5 níže.

3. Co může soutěžící vyhrát?

3.1 Seznam hodnotných výher, které budou rozdány vybraným soutěžícím je uveden níže.


SEZNAM VÝHER

4. Jak se může soutěžící Hry zúčastnit

4.1 Hra bude od 14.11.2019 do 31.12.2019 dostupná na internetové stránce www.vanocnitipy.cz. Soutěžící si může Hru zahrát a zapojit se do soutěže o ceny, pokud se předem zaregistruje pomocí online registračního formuláře, který bude dostupný rovněž na internetové stránce www.vanocnitipy.cz.

4.2 Soutěžící zadá do registračního formuláře své jméno, příjmení, adresu (ulice, PSČ, město), e-mail a zvolí si heslo.

4.3 Po odeslání registračního formuláře, ve kterém jsou řádně vyplněna všechna povinná pole a poskytnuty pouze pravdivé informace, se soutěžící může zúčastnit Hry.

4.4 Soutěžící dále musí úspěšně a co nejrychleji zdolat virtuální závodní dráhu, bez pádu překonat překážky ve Hře a dojet až do cíle (Úspěšný herní pokus). Soutěžící může Hru libovolně opakovat.

4.5 Soutěžící sbírá za jednotlivé Úspěšné herní pokusy soutěžní hvězdy (za jeden Úspěšný herní pokus jednu soutěžní hvězdu, popř. bonusovou hvězdu), přičemž za jeden den může soutěžící nasbírat maximálně tři soutěžní hvězdy a jednu bonusovou hvězdu (Soutěžní hvězdy).

5. Jak se rozhodne o výherci?

5.1 Výherce bude náhodným výběrem vylosován ze všech soutěžících, kteří splnili Podmínky účasti. Do slosování bude zařazen každý registrovaný soutěžící jednou za každou Soutěžní hvězdu, kterou získá. Opakovaným absolvováním Hry má soutěžící možnost zvýšit svoji šanci na výhru, nicméně v souladu s článkem 4 výše může být každý soutěžící do slosování zařazen maximálně čtyřikrát za jeden den.

5.2 Provozovatel postupně vybere celkem 19 výherců. Každý soutěžící může být vylosován pouze jednou.

5.3 Slosování výherců proběhne dne 02.01.2020.

5.4 Provozovatel výherce informuje písemně nebo e-mailem a dále je oprávněn jména výherců zveřejnit na webových stránkách Provozovatele.

6. Informace o soutěžících

6.1 Přihlášením do Hry dává soutěžící svolení Provozovateli k zachycení své podoby a k užití jejích osobnostních atributů, zejména v rozsahu jména, podoby, podobizny a zvukových a zvukově obrazových záznamů soutěžícího, to vše k užití v neomezeném rozsahu a všemi způsoby, k účelům souvisejícím s Hrou a její propagací či propagací Provozovatele. U záznamu lze uvádět celé jméno a věk soutěžícího. Svolení je uděleno bezplatně.

7. Zpracování osobních údajů

7.1 V souvislosti s účastí ve Hře budou zpracovávány osobní údaje soutěžících, jak je to popsáno v Zásadách ochrany soukromí dostupnými z burda.cz/dokumenty.

8. Změny podmínek

8.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky Hry, případně Hru částečně nebo zcela zrušit, přerušit nebo prodloužit, bez udání důvodu. Soutěžící v takovém případě nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. V případě změny těchto podmínek informuje Provozovatel o takové změně soutěžící na webových stránkách, kde byla vyvěšena předchozí verze Podmínek Hry nebo emailem nebo sms zprávou. Soutěžící je povinen se se změnami Podmínek Hry seznámit.

8.2 Provozovatel je oprávněn kontrolovat Podmínky účasti. Provozovatel může v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout konečné pořadí v soutěži.

8.3 Provozovatel má právo vyloučit kteréhokoliv ze soutěžících ze Hry v případě, že by takový soutěžící porušoval Pravidla Hry, jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoliv způsobem poškozoval dobré jméno Provozovatele, či ostatních soutěžících. Provozovatel má také právo vyloučit takového soutěžícího, který je z těchto činností důvodně podezřelý.

8.4 Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je stanovena Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn v případech, kdy je to nutné, nahradit výhru či její část odpovídající náhradou ve stejném rozsahu. Účast ve Hře ani výhru není možné vymáhat právní cestou.

8.5 Účast ve Hře není zpoplatněna ani není podmíněna žádným vkladem.

8.6 Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci Hry a neodpovídá za žádné škody způsobené účastí ve Hře ani výhrami ve Hře nebo v souvislosti s nimi.

8.7 Pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách www.vanocnitipy.cz.

8.8 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Podmínkami Hry a využitím výhry se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na státní příslušnost soutěžícího a výherce.